Ông Nguyên Ngọc Tương - Phó GĐ công ty Tham dự hội nghị và chụp hình cùng ông Uông Chu Lưu – Phó chủ tịch Quốc hội tại Tòa nhà Quốc Hội (2015)

Tham dự hội nghị và chụp hình cùng ông Uông Chu Lưu – Phó chủ tịch Quốc hội tại Tòa nhà Quốc Hội (2015)