Vì mục tiêu Phát triển bền vững, 191 Thanh Xuân luôn cam kết thực hiện:

  1. Chú trọng Đạo đức kinh doanh thông qua Bộ quy tắc Ứng xử.
  2. Cam kết tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm.
  3. Thực hiện kiểm định sản phẩm ở các trung tâm lớn và uy tín như Intertek VN, Quatest 3
  4. Cam kết thực hiện Trách nhiệm của Doanh nghiệp với Xã hội (CSR) và thực hiện đánh giá hàng năm thông qua tổ chức quốc tế Ecovadis Global.

 

Năm 2019, công ty 191 Thanh Xuân vinh dự nhận được Chứng nhận Bronze Medal Rating 2019 về Doanh nghiệp đạt chuẩn CSR toàn cầu.

Năm 2021 – 2023, sau những nỗ lực thực hiện các chính sách và phấn đấu không ngừng, 191 Thanh Xuân vinh dự nhận được Chứng nhận Silver Medal Rating 2021 – 2023 về Doanh nghiệp đạt chuẩn CSR Toàn cầu – được đánh giá bởi Tổ chức EcoVadis Global.